Od roku 2011 se ČAAPA zavazuje garantovat kvalitu a zaměření odborných knih a monografií z oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Součástí níže uvedených odkazů jsou bibliografické údaje těchto knih a metodických materiálů. Některé tituly také obsahují stručnou charakteristiku. Součástí seznamu jsou také publikace, které neobsahují logo ČAAPA, ale asociace tímto stvrzuje a garantuje jejich kvalitu. Tyto publikace vyšli od roku 2009, tedy od roku založení ČAAPA.
Pokud máte zájem zjistit jaké další knihy byly v oblasti aplikovaných pohybových aktivit vydány, navštivnte stránku http://apa.upol.cz/zdroje-a-publikace/literatura/knihy-a-skripta.

Vyhlidal1Vyhlídal, T., Ješina, O., et al. (2014). Pohybové aktivity v dětské onkologii. Praha: powerprint s.r.o.

Kniha je první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii. S ohledem na fakt, že se jedná o výstup společného Česko-Slovenského projektu Krtek v síti, představujeme pro případné slovenské čtenáře i specifika této oblasti u našich východních sousedů. Tato publikace je určena nejen pro lékařské a zdravotnické pracovníky, ale i pro pracovníky v oblasti školství a volného času, rodiče, studenty. V současné době i přes vyšší výskyt dětských nádorů v České republice, lze konstatovat, že došlo k prudkému nárůstu vyléčených dětí. Specifika léčby a především multidisciplinární pojetí oboru nás nutí zamyslet se, zjistit a dále rozvíjet pohybové aktivity nejen jako prostředek prevence nádorových onemocnění, ale i jako součást léčby. Klíčovou roli hrají také v oblasti volnočasových aktivit realizovaných po jejím ukončení. Pohybová aktivita je přirozenou součástí našeho života. Nejinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním, které prošly (nebo prochází) dlouhodobou hospitalizací. Má významný vliv nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na stránku psychickou a sociální.
Předkládaná publikace seznamuje s problematikou dětské onkologie a zabývá se především využitelnosti pohybových aktivit v tomto prostředí. Kromě teoretických poznatků a studií zahrnuje také praktické příklady vhodných pohybových aktivit, které lze využít jak během hospitalizace, tak po jejím ukončení.
Uvědomění si významu pohybových aktivit ve svojí celistvosti nám dává šanci posunout řešení této problematiky o krok dále.

Kategorie: Odborné publikace

Bartoňová, R., Ješina, O., et al. (2012). Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci.

O individuálních vzdělávacích plánech (IVP) se v současné době můžete dozvědět z řady publikací. Žádná z nich však nenabízí návod na řešení školní tělesné výchovy. Postavení tělesné výchovy je svým zaměřením, specifiky v organizaci, bezprostředním dopadem na zdraví a kvalitu života bezesporu unikátní. S poptávkou ze strany speciálních pedagogů i učitelů a dalších pedagogů po návodu, jak doplnit stávající individuální vzdělávací plány o integrovanou TV se setkáváme již více než 7 let (od platnosti zákona 561/2004).

Kniha Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově nabízí na cca 50-ti stranách teoretický úvod, podklady pro spolupráci se zainteresovanými osobami, pohled na IVP v zahraničí i u nás. Na dalších více než 100 stranách pak autoři nabízejí konkrétní návody, jak IVP pro TV sestavit. Za obrovsky hodnotné považujeme příklady úspěšně realizovaných IVP, formuláře pro tvorbu IVP, diagnostiku, ale i podklady pro hodnotící lékaře (vše i na přiloženém DVD). Kniha vychází z autentických českých podmínek, je výsledkem několikaleté práce a její přínos již ohodnotili první pedagogové, kteří na základě této knihy spoluvytvořili a v současné době již realizují IVP na svých školách.

Publikace je určena pro pedagogy speciálně pedagogických center, učitele školní TV i vysokoškolské studenty. Kniha byla vydána s podporou projektu Centra podpory integrace spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR s garancí České asociace aplikovaných pohybových aktivit a European Federation of Adapted Physical Activity.

Klíčová slova: žáci se zdravotním postižením, integrace, aplikovaná tělesná výchova, aplikované pohybové aktivity

Kategorie: Odborné publikace

Ješina, O., Hamřík, Z., et al. (2011). Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: UP v Olomouci.

Jedná se o knihu, která je výstupem aktivit Centra APA (Katedra APA), která vyšla i s přispěním autorů dalších pracovišť (zejména Katedry rekreologie). Hlavní autoři Ondřej Ješina a Zdeněk Hamřík ve spolupráci s relativně širokým autorským týmem vytvořili 150-ti stránkovou publikaci zaměřenou na oblast volnočasových aplikovaných pohybových aktivit spojující výzkumná šetření, odborné teoretické aplikace i praktické návody. Je také představením práce relativně velkého množstvím organizací pracujících v kontextu APA, včetně jejich kontaktních údajů. Tato kniha doplňuje předešlou publikaci Aplikovaná tělesná výchova (Ješina, Kudláček et al., 2011), která se věnovala především školní tělesné výchově. 

Publikace je určena odborné veřejnost, studentům APA, ATV, rekreologie, pedagogům volného času, případně dalších studijních oborů stejně jako pracovníkům v oblasti asistenčních služeb a volného času osob se speciálními potřebami s orientací na pohybové aktivity. Kniha byla vydána s podporou projektu Centra podpory integrace spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR s garancí České asociace aplikovaných pohybových aktivit a European Federation of Adapted Physical Activity.


Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením, rekreace, metodika vedení akcí, APA

Kategorie: Odborné publikace

Bláha, L. (2011). Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Publikace usiluje o specifikování způsobů uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Je členěna na teoretická východiska a dílčí studie, které se orientují na problematiku chůze osob se zrakovým postižením a jsou dále konkretizovány prostřednictvím šetření s pedometry. Zřejmé problémy s možnostmi účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech jsou řešeny v další dílčí studii, kapitola poskytuje i jisté podněty pro oblast komunální politiky a vzdělávání. V poslední dílčí studii jsou uveřejněny případové studie, které poskytují rovněž náměty pro účast na pohybových programech dalšími zájemci. Publikace se obecně orientuje na otázky kultivace pohybových dovedností a místo pohybových aktivit ve zdravém životním stylu. Vymezujeme také vnímané problémy účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech. Na základě generalizace výsledků realizovaných šetření a empirických faktů jsme usilovali o zdůraznění potřeby zlepšeného uplatňování pohybových aktivit ve zdravém životním stylu osob se zrakovým postižením.  

Klíčová slova: pohybové aktivity, chůze, zrakové postižení, pedometry, IPAQ, hry, dovednosti, orientace

Kategorie: Odborné publikace

Bláha, L. (2010). Pohybové aktivity a zrakové postižení. Problémy a možnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Snahou publikace je přispět k specifikaci uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Zabývá se kultivací pohybových dovedností, analyzuje problémy s vykonáváním pohybových aktivit a nastoluje otázky, které souvisí s místem pohybu ve zdravém životním stylu. Prezentací vybraných dat z uskutečněných šetření konstatujeme ve srovnání s běžnou populací odlišnosti ve způsobu uplatňování pohybových aktivit. Vymezujeme také vnímané problémy účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech. Vyústění práce směřuje k hledání cest pro akceptování pohybových aktivit jako prostředku k udržení zdraví a kvality života osob se zrakovým postižením.

Klíčová slova:  pohybové aktivity, osoby se zrakovým postižením, chůze, hry, testy, IPAQ

Kategorie: Odborné publikace

Ješina, O., & Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.

Kniha představuje komplexní pohled na aplikovanou tělesnou výchovu (ATV) jako součást školní tělesné výchovy s účastí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v integrovaném i segregovaném prostředí. V první části se kniha kromě terminologického vymezení a úvahami nad aktuálním stavem školní tělesné výchovy zabývá teoretická východisky ATV, legislativními normami ve vztahu k ATV, postupy při plánování, diagnostice a realizaci aplikovaných pohybových aktivit v ATV. Druhá část knihy je kategoriálně rozdělena na ATV žáků s tělesným postižením, zrakovým postižením, mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením, hluchoslepotou, dále se zabývá multikulturním vzděláváním a žáky se sociálním znevýhodněním. Kniha je první komplexní publikací v oblasti ATV, která přehledně informuje o dané problematice. Předpokládáme, že na jejím základě budou vycházet i další publikace a brzy se dočkáme i 2. rozšířeného vydání.

Kategorie: Odborné publikace

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500