Ješina, O., & Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.

Kniha představuje komplexní pohled na aplikovanou tělesnou výchovu (ATV) jako součást školní tělesné výchovy s účastí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v integrovaném i segregovaném prostředí. V první části se kniha kromě terminologického vymezení a úvahami nad aktuálním stavem školní tělesné výchovy zabývá teoretická východisky ATV, legislativními normami ve vztahu k ATV, postupy při plánování, diagnostice a realizaci aplikovaných pohybových aktivit v ATV. Druhá část knihy je kategoriálně rozdělena na ATV žáků s tělesným postižením, zrakovým postižením, mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením, hluchoslepotou, dále se zabývá multikulturním vzděláváním a žáky se sociálním znevýhodněním. Kniha je první komplexní publikací v oblasti ATV, která přehledně informuje o dané problematice. Předpokládáme, že na jejím základě budou vycházet i další publikace a brzy se dočkáme i 2. rozšířeného vydání.

Kategorie: Odborné publikace