Bláha, L. (2011). Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Publikace usiluje o specifikování způsobů uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Je členěna na teoretická východiska a dílčí studie, které se orientují na problematiku chůze osob se zrakovým postižením a jsou dále konkretizovány prostřednictvím šetření s pedometry. Zřejmé problémy s možnostmi účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech jsou řešeny v další dílčí studii, kapitola poskytuje i jisté podněty pro oblast komunální politiky a vzdělávání. V poslední dílčí studii jsou uveřejněny případové studie, které poskytují rovněž náměty pro účast na pohybových programech dalšími zájemci. Publikace se obecně orientuje na otázky kultivace pohybových dovedností a místo pohybových aktivit ve zdravém životním stylu. Vymezujeme také vnímané problémy účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech. Na základě generalizace výsledků realizovaných šetření a empirických faktů jsme usilovali o zdůraznění potřeby zlepšeného uplatňování pohybových aktivit ve zdravém životním stylu osob se zrakovým postižením.  

Klíčová slova: pohybové aktivity, chůze, zrakové postižení, pedometry, IPAQ, hry, dovednosti, orientace

Kategorie: Odborné publikace